Trwa nabór na wakacyjne warsztaty rozwojowe dla dzieci w wieku 7-17 lat.
786 804 400 Pn-Pt : 8:00 - 20:00, Sb: 9:00-13:00

Regulamin

Regulamin Serdecznego Centrum Psychoterapii

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument;
 2. Usługodawca – Serdeczne Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, adres: ul. Długosza 43/2, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000906762, NIP 734 359 64 21, REGON 389254236;
 3. Terapeuta – psycholog, psychoterapeuta, psychiatra lub inny specjalista świadczący Usługi na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą;
 4. Klient lub Pacjent – osoba fizyczna nabywająca usługę od Usługodawcy;
 5. Gabinet – lokal, w którym Usługodawca świadczy Usługi;
 6. Strona internetowa – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem https://serdecznecentrum.pl/;
 7. Cennik – wykaz świadczonych Usług wraz z obowiązującymi aktualnie cenami;
 8. Usługa – odpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę (w tym Usługa online);
 9. Usługa online – usługa świadczona przez Usługodawcę przy pomocy środków porozumiewania się na odległość;
 10. Umowa – umowa o świadczenie usług przewidzianych w Regulaminie, zawarta zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 11. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;

§2. Usługi świadczone drogą elektroniczną bezpłatnie

 1. Każda pełnoletnia osoba fizyczna może korzystać bezpłatnie z treści zamieszczanych na Stronie internetowej oraz z dostępnych funkcji, takich jak:
 2. możliwość rezerwacji Usługi,
 3. możliwość skierowania pytania przez formularz kontaktowy (jeżeli jest dostępny).
 4. W chwili rozpoczęcia korzystania przez użytkownika ze Strony internetowej zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie wskazanym powyżej. Zawarcie przedmiotowej umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Zaprzestanie korzystania ze Strony internetowej jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 5. Usługodawca może świadczy również na rzecz użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, usługę w postaci wysyłki newslettera.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na Stronie internetowej treści reklamowych dotyczących zarówno usług oferowanych przez niego, jak i towarów i usług osób trzecich.
 7. Warunkiem korzystania ze Strony internetowej jest posiadanie przez Klienta sprzętu i systemu spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
 8. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia,
 9. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
 10. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 11. Zabronione jest korzystanie przez użytkownika ze Strony internetowej w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Zabronione jest dostarczanie informacji o charakterze bezprawnym.
 12. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą być zgłaszane Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na następujących adres e-mail: [email protected]. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, pozwalającym na pełną diagnostykę zaistniałego zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia.
 13. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną użytkownika.

§3. Usługi świadczone przez Usługodawcę odpłatnie

 1. Usługodawca świadczy usługi odpłatne w Gabinecie oraz online.
 2. Usługodawca oraz wszyscy Terapeuci posiadają stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji w zakresie oferowanych Usług oraz dokładają wszelkich starań, aby działać zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami, a także poszanowaniem praw Klienta, zasadami etyki i poufności.
 3. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:
  • Konsultacja psychologiczna,Psychoterapia indywidualna,Psychoterapia grupowa,Konsultacja psychiatryczna,Opinia psychologiczna,Psychoterapia online.
  • Psychoterapia online.
 4. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi (co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym) w przypadku, gdy:
 5. zachodzi przypuszczenie, że Pacjent jest nieletni lub niepoczytalny i w jego imieniu nie występuje opiekun prawny lub inna upoważniona osoba;
 6. świadczenie Usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa, zasady etyki lub prawa osób trzecich;
 7. zachodzi przypuszczenie, że świadczenie Usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta.
 8. W przypadku, gdy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Usługodawcy, Usługa nie może być świadczona przez Terapeutę, który został wybrany podczas umawiania wizyty, Usługa może zostać zrealizowana przez inną osobę wskazaną przez Usługodawcę, posiadającą podobne uprawnienia i kompetencje. Usługodawca może też zaproponować inny termin świadczenia Usługi. Jeżeli Usługa nie zostanie zrealizowana w sposób opisany powyżej, Klient uprawniony jest do zwrotu płatności.
 9. Usługodawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Pacjenta w związku ze świadczonymi Usługami, w szczególności informacji o stanie jego zdrowia.
 10. Informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Pacjentów opisane zostały w klauzuli informacyjnej, która stanowi załącznik do Regulaminu.

§4. Rezerwacja i zawarcie Umowy

 1. Informacje dotyczące Usług, w szczególności ceny i czas trwania, wskazane są na Stronie internetowej oraz w Gabinecie.
 2. Rezerwacja Usługi może zostać dokonana:
  • telefonicznie – pod numerem telefonu: 786 804 400,e-mailowo – pod adresem: [email protected] pośrednictwem kalendarza dostępnego na Stronie internetowej,w Gabinecie.
 3. Zarezerwowanie Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Po zarezerwowaniu Usługi, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z podsumowaniem dokonanych ustaleń, także dotyczących sposobu płatności. Otrzymanie przez Klienta ww. wiadomości e-mail jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 5. Umowę w imieniu Klientów, którzy nie ukończyli 18 roku życia i/lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych zawiera rodzic, opiekun prawny lub inna osoba wyznaczona do opieki. Wystarczające jest zawarcie Umowy przez jednego rodzica/opiekuna prawnego, przy czym jest to jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że drugi rodzic/ inny opiekun prawny nie zgłasza w tym zakresie sprzeciwu.

§5. Usługi świadczone w Gabinecie

 1. Najpóźniej 15 minut przed ustalonym terminem świadczenia Usługi, Pacjent zgłasza się do recepcji w celu uzupełnienia dokumentacji, w szczególności podpisania oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii.
 2. Klient może zrezygnować z Usługi wysyłając Usługodawcy wiadomość e-mail na adres [email protected] lub wiadomość SMS na numer 786 804 400 nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą. W takim przypadku Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu dokonanej płatności. W przypadku, gdy wizytę poprzedza dzień wolny od pracy, informacja o ewentualnej rezygnacji musi być przekazana w dzień  i godzinach funkcjonowania placówki.
 3. W przypadku, gdy konsultacja nie zostanie odwołana zgodnie z ust. 2 powyżej, a o ustalonej godzinie oraz w okresie następnych 15 minut Klient nie pojawi się w gabinecie, usługa zostanie uznana za wykonaną. W takim przypadku Klient zoobowwiązany jest do oplacenia usługi i nie przysługuje mu roszczenie o zwrot uiszczonej płatności (jeśli została wcześniej uiszczona ).

§6. Usługi świadczone online

 1. Po zawarciu Umowy, Klient może zostać poproszony o podpisanie i przesłanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii (wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu).
 2. Klient przesyła podpisane oświadczenie na adres e-mail [email protected] najpóźniej na 24 godziny przed konsultacją.
 3. Warunkiem korzystania z Usług online jest posiadanie przez Klienta sprzętu i systemu spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  • komputer, tablet lub telefon wyposażone w kamerę internetową i mikrofon,szybkie łącze internetowe – minimum 512kb/s (wysyłanie i pobieranie),zainstalowana przeglądarka internetowa,
  • aktywna poczta e-mail.
 4. Konsultacja online odbywa się w trybie wideokonferencji poprzez portal wskazany przez Usługodawcę.
 5. Przed rozpoczęciem konsultacji Klient powinien kliknąć w link przesłany w wiadomości e-mail przez Usługodawcę i czekać na nawiązanie połączenia przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z konsultacji online. W przypadku braku możliwości prawidłowego wykonania świadczenia z przyczyn technicznych leżących po stronie Klienta, Klientowi nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.
 7. Klient może zrezygnować z Usługi wysyłając Usługodawcy wiadomość e-mail na adres [email protected] albo wiadomość SMS na numer 786 804 400 nie później niż 24 godziny przed ustalonym terminem. W takim przypadku Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu dokonanej płatności. W przypadku, gdy wizytę poprzedza dzień wolny od pracy, informacja o ewentualnej rezygnacji musi być przekazana w dzień  i godzinach funkcjonowania placówki.
 8. W przypadku, gdy konsultacja nie zostanie odwołana zgodnie z ust. 7 powyżej, a o ustalonej godzinie oraz w okresie następnych 15 minut Klient nie pojawi się w Gabinecie, Usługa zostanie uznana za wykonaną. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonej płatności. 

9.Pacjent nie jest uprawniony do nagrywania konsultacji.

         10.Terapeuta może nagrywać sesję do celów szkoleniowych wyłącznie po uzyskaniu     zgody Pacjenta.

§7. Opłaty i reklamacje

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane na stronie internetowej Usługodawcy oraz w Gabinecie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 2. Aktualnie obowiązujące ceny za usługi są wskazane w Cenniku umieszczonym na Stronie internetowej oraz dostępnym w Gabinecie. Podane ceny są cenami brutto.
 3. W przypadku Usług świadczonych w Gabinecie, płatności można dokonać podczas rezerwacji Usługi na Stronie internetowej albo w Gabinecie (gotówką lub kartą płatniczą). W przypadku usług świadczonych online, płatności można dokonać podczas rezerwacji Usługi na Stronie internetowej.
 4. Klient, który uiścił opłatę za Usługę może poprosić o wystawienie i przesłanie faktury. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail.
 5. Klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia świadczenia Usługi.
 6. Reklamację należy przesłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy Usługodawcy wskazane w Regulaminie.
 7. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 8. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletnej reklamacji.
 9. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne,
  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne,
  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Każda konsultacja, Usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Klienta, w związku z czym stanowią własność intelektualną Usługodawcy i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiedzialnością karną oraz majątkową.
 2. Na wniosek Pacjenta (ewentualnie rodzica lub opiekuna prawnego) Usługodawca wydaje zaświadczenie obejmujące informacje: w jakim przedziale czasowym, z jaką częstotliwością i z jakich Usług korzystał dany Pacjent. Jeżeli terapia dotyczy rodziny lub pary, w zaświadczeniu wskazywani są wszyscy uczestnicy terapii.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Klientów obowiązuje treść Regulaminu z daty rezerwacji Usługi/zawarcia Umowy.
 5. Aktualny Regulamin może być dostarczany nieodpłatnie (drogą elektroniczną) na wniosek Klienta.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.
 8. Integralną część regulaminu stanowi Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Serdeczne Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, adres: ul. Długosza 43/2, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000906762, NIP 734 359 64 21, REGON 389254236.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres [email protected].
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 4. w celu świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,
 5. w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii),
 6. w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 7. w celu dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 8. w celach wynikających z uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 9. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie usług.
 11. Dane szczególnych kategorii przetwarzane są na podstawie rt. 9 ust. 2 lit. h) RODO) (przetwarzanie jest konieczne w celu świadczenia opieki zdrowotnej lub prowadzenia leczenia) lub na podstawie udzielonej zgody.
 12. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:
 13. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
 14. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 15. w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 16. w przypadku, gdy dane są przetwarzane są na podstawie zgody, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa tej zgody.
 17. Każdy Klient ma prawo do:
 18. dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 19. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
 20. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 21. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 22. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze, marketingowe itp.) oraz podmiotom uprawnionym przepisami prawa.
 23. Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.
 24. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH SZCZEGÓLNYCH KATEGORII

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Serdeczne Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, adres: ul. Długosza 43/2, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000906762, NIP 734 359 64 21, REGON 389254236 („Administrator”), danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO), przekazanych przeze mnie w związku ze świadczeniem przez Administratora usług psychologicznych na moją rzecz.

Zgoda dotyczy w szczególności przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Jestem świadomy/świadoma, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę ją w każdym momencie wycofać. Jednocześnie wiem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

RODO

Polityka prywatności